Zabezpieczenie Ogniochronne Konstrukcji Stalowych

KONSTRUKCJE STALOWE

Zabezpieczenie ogniochronne słupów i podciągów stalowych
Konstrukcje stalowe
Stal jest materiałem nieorganicznym i bez szczególnego dowodu klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania, pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15 - R240.

 

Okładziny ogniochronne z płyt PROMATECT®:

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez mocowania do elementu stalowego.
Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami prowadzi do krótkiego czasu montażu. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podkonstrukcji. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości U/A. Przy pomocy płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

 

Okładziny ogniochronne PROMATECT®:-L

Z architektonicznego punktu widzenia stalowe słupy o przekroju kołowym również z okładziną ogniochronną powinny zachować swą okrągłą formę. Aby spełnić to wymaganie Promat proponuje zastosowanie elementów PROMATECT®-L, lekkiej okładziny pozwalającej osiągnąć klasę odporności ogniowej R240 dla elementów okrągłych.

 

Ogniochronna farba pęczniejąca PROMAPAINT®-S

Nieuciążliwa w trakcie nakładania, szczególnie w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi, kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych i nawierzchniowych.

 

Słupy stalowe - okładziny ogniochronne

board Promatect 100 Promatect 250

Dane techniczne:

 1. słup stalowy
 2. okładzina z płyt PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L
 3. złącza poziome
 4. środki łączące

Klasa odporności ogniowej: R15 - R240
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 PROMATECT-L
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 (PL) PROMATECT-L
Aprobata techniczna: AT-15-3855/2008
Aprobata techniczna: AT-15-7415/2007
Certyfikat zgodności: ITB-1621/W
Certyfikat zgodności: ITB-1766/W

Ważne wskazówki:
Okładzina ogniochronna słupa stalowego wynika z wymaganej klasy odporności ogniowej elementu oraz wielkości wskaźnika masywności U/A.
Minimalne grubości płyt PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L przedstawia tabela w katalogu, gdzie przedstawiono również przykład obliczenia grubości okładziny dla konkretnego elementu.
Ze względów technicznej ochrony przeciwpożarowej szpachlowanie złączy i krawędzi płyt nie jest wymagane.

 

Belki stalowe - okładziny ogniochronne

board Promatect 100 Promatect 250

Dane techniczne:

 1. belka stalowa
 2. płyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L
 3. pasma PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L, (podkładka pionowa)
 4. pasma PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L, (podkładka pozioma)
 5. złącze płyt
 6. łączniki zgodnie z tabelą zamieszczoną w katalogu

Klasa odporności ogniowej: R15 - R240
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-06/0206 (PL) PROMATECT-H
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 PROMATECT-L
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 (PL) PROMATECT-L
Aprobata techniczna: AT-15-3855/2008
Certyfikat zgodności: ITB-1621/W
Certyfikat zgodności: ITB-1766/W

Ważne wskazówki:
Przed przycięciem płyt na wymiar należy ustalić tolerancję wynikającą z wykonania profilu i tolerancję wykonawczą.
Pasma PROMATECT®-H- lub PROMATECT®-L tak dopasować, by krawędź zewnętrzna wystawała ok. 5 mm przed stopkę profilu.
Płyt PROMATECT®-H nie należy ciąć z długości, gdyż rozstaw złącz nie może przekroczyć szerokości płyt 1250 mm (przy PROMATECT®-L - 1200 mm).W przypadku nierównej powierzchni stropu, szczeliny między okładziną PROMATECT® a stropem należy zaszpachlować.
Do przycinania płyt PROMATECT® zalecamy piły z brzeszczotem z hartowanego metalu, wyposażone w urządzenia odpylające.

 

PROMATECT®-L, okładzina ogniochronna okrągłych słupów stalowych

boardPromatect L Promatect L500

Dane techniczne:

 1. stalowy słup okrągły
 2. okładzina PROMATECT® -L

Klasa odporności ogniowej: R15 - R240
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 PROMATECT-L
Aprobata techniczna: ETA-07/0296 (PL) PROMATECT-L
Aprobata techniczna: AT-15-3855/2008

Ważne wskazówki:
Z powodów architektonicznych lub estetycznych często projektowane są słupy o przekroju okrągłym. Okładzina PROMATECY® -L pozwala osiągnąć klasę odporności ogniowej R15 - R240, zachowując okrągłą formę stalowej podpory.

 

PROMAPAINT®-S, ogniochronna farba do konstrukcji stalowych

Promapaint SC4

Dane techniczne:

 1. stalowy element konstrukcyjny: słup, belka lub kratownica,profil otwarty, wskaźnik masywności U/A ≤ 400 1/m
 2. stalowy element konstrukcyjny: słup, belka lub kratownica, profil zamknięty, wskaźnik masywności U/A ≤ 400 1/m
 3. stalowy element konstrukcyjny zabezpieczony farbą ogniochronną PROMAPAINT®-S

Klasa odporności ogniowej: R15 - R60
Aprobata techniczna: AT-15-7486/2007
Certyfikat zgodności: ITB-1635/W

PROMAPAINT-S wodorozcieńczalna farba przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane w/w systemem umożliwiają uzyskanie przez elementy konstrukcji stalowych klasy odporności ogniowej: R-15, R-30 i R-60

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

WARSTWA PODKŁADOWA :

Do wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 60µm.

W przypadku, gdy konstrukcja stalowa jest ocynkowana (grubość ocynku do 0,20 mm), do wykonania warstwy podkładowej należy użyć gruntującej farby epoksydowej Icosit EG 1 produkcji Sika Poland Sp. z o.o.Farbę antykorozyjną należy przygotowywać do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami jej stosowania, określonymi przez producenta w kartach technicznych wyrobu.WARSTWA FARBY PĘCZNIEJĄCEJ

Farba PROMAPAINT-S jest dostępna w opakowaniach 20 l, gotowa do użytku. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą (max 7%) Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać. PROMAPAINT-S można nakładać metodą natrysku hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem na wyschnięta odpyloną i odtłuszczoną warstwę podkładową.

(Dla klasy odporności ogniowej R15 i R30 przyjęto temp. krytyczną stali 550oC natomiast dla klasy odporności ogniowej R60 500oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

 • średnica dyszy 0,025”
 • ciśnienie robocze do 250 bar
 • przełożenie 60:1 – 66:1
 • wydajność 15 l/min
 • średnica węża 3/8”


WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

Do wykonania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia stosowane są farby i emalie poliuretanowe, utwardzane poliizocyjanianami alifatycznymi. W przypadku kategorii korozyjności C1, mogą być stosowane również wodorozcieńczalne farby i emalie epoksydowe.

Grubość warstwy nawierzchniowej zależy od kategorii korozyjności środowiska i powinna wynosić:

 • 60µm. dla środowiska kategorii korozyjności C1,C2,C3,
 • 80µm. dla środowiska kategorii korozyjności C4,
 • 120µm. dla środowiska kategorii korozyjności C5I i C5M.

Warunki podczas malowania

Zaleca się, aby warunki aplikacji były następujące:

 • temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy
 • temperatura otoczenia, min. +5°C
 • wilgotność względna nie może przekraczać 80%
 • należy malować w dni pogodne (bez deszczu i mgły).

 

 

PROMASPRAY®-F250 natrysk ogniochronny, zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Klasa odporności ogniowej: R15 - R240
Aprobata techniczna: ETA-10/0148 (PL)

Ważne wskazówki:

Grubość zaprawy ogniochronnej (natrysku) do zabezpieczenia konstrukcji stalowej wynika z wymaganej klasy odporności ogniowej elementu oraz wielkości wskaźnika masywności U/A.

Minimalne grubości natrysku PROMASPRAY® F250 przedstawiają tabele A5.5 – A5.11 w załączniku A5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA - 10/0148.

Zastosowanie

• Ochrona przeciwpożarowa

• Izolacja akustyczna

Opis

PROMASPRAY® F250 jest zaprawą na bazie włókien z wełny mineralnej do ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej. Materiał składa się z wełny żużlowej i nieorganicznych spoiw hydraulicznych. Należy do grupy tzw. suchych natrysków.

Obszar zastosowań:

 • Stropy i konstrukcje betonowe
 • Stropy gęstożebrowe
 • Płyty betonowe zespolone z blachą profilowaną
 • Stropy drewniane (natrysk nałożony na siatkę blachy
 • cięto-ciągnionej)
 • Konstrukcje stalowe

Właściwości

 • Nie ulega gniciu
 • Nie jest atakowany przez gryzonie i pasożyty
 • Niepalny
 • Nietoksyczny, nie zawiera azbestu ani żadnych innych
 • szkodliwych substancji
 • Łatwy w stosowaniu

Warunki do spełnienia w fazie wykonawczej

Należy przestrzegać warunków stosowania zalecanych przez Promat oraz wytycznych zawartych w karcie charakterystyki.

Farby podkładowe

PROJISO FIXO-B® - na podłoża betonowe; PROJISO FIXO-M® - na podłoża metalowe

Materiały wykończeniowe

PROJISO® FIXO-DUR; SIDAIRLESS

Sposób pakowania i przechowywania

Okres przechowywania: w zamkniętym opakowaniu maksymalnie 12 miesięcy, licząc od daty produkcji

Warunki przechowywania: chronić przed mrozem, wilgocią, wysoką temperaturą i ostrym światłem słonecznym

Sposób pakowania: plastikowy worek 20 kg

Palety: 30 worków na palecie, razem 600 kg

Postępowanie z odpadami: nie wylewać do ścieków, nurtów

wodnych ani na ziemię; używać specjalnych worków na odpady